Bảo Hộ Quyền Huy

top
logo

SẢN PHẨM NHẬP KHẨU & PHÂN PHỐI

Hỗ trợ trực tuyến

07.66668.168 - 0908.333382
yahooMr Đạt yahooquyenhuy118@gmail.com
077.477.3336
yahooMs Hạnh yahooquyenhuy118@gmail.com

Thỏa thuận sử dụng

06-10-2018

CÁC ĐIU KIN & ĐIU KHON

Trang web này được điu hành bi CÔNG TY TNHH QUYN HUY. Xin vui lòng đọc kcác Điu kin & Điu khon trước khi sdng hoc đăng ký trên trang web này. Bn phi hoàn toàn đồng ý vi các điu kin và điu khon này nếu mun sdng trang web. Nếu bn không đồng ý vi bt kphn nào trong các điu kin và điu khon này, bn skhông thsdng trang web này dưới bt khình thc nào.

Lưu ý rng trang web này được xây dng nhm phc vtruy cp trên phm vi toàn cu đối vi người sdng.

Nhng thông tin trên trang web này được áp dng cho người sdng trên phm vi toàn cu.

Chúng tôi có quyn tchi truy cp vào trang web này bt clúc nào mà không cn phi thông báo trước.

LUT ĐIU CHNH
Vic truy cp vào trang web này có điu kin theo sự đồng ý ca bn rng toàn bnhng thông tin trên trang web và toàn bcác vn đề phát sinh gia bn và chúng tôi sẽ được điu chnh bi pháp lut Vit Nam và rng mi tranh chp phát sinh gia bn và chúng tôi scăn cvào quyn hn xét xca các tòa án Vit Nam. NGHĨA VCA NGƯỜI SDNG TRANG WEB.

Khi sdng trang web này, xin vui lòng đồng ý rng:

1. Bn chp nhn trách nhim vtài chính đối vi toàn bcác giao dch được thc hin theo tên và tài khon ca bn.
2. Để có năng lc pháp lý, bn phi t18 tui trlên.
3. Bn bo đảm rng mi thông tin mà bn cung cp vchính bn và vbt cai khác là hoàn toàn chính xác.
4. Không được sdng trang web này để thc hin hành vi đăng ký sai trái, gian ln.
5. Nghiêm cm mi hành vi phát tán tài liu mang tính đe da, phbáng,khiêu dâm, chính trhoc phân bit chng tc hoc bt ktài liu bt hp pháp hoc khiêu khích nào khác thông qua trang web này.
6. Bn không được sa đổi, sao chép, truyn ti, phân phi, bán, phát tán, hoc cp phép trang web này và bt kphn ni dung nà

Hotline tư vấn: 0908.333382
Zalo